ผู้บริหาร

พลเรือตรี

วราณัติ วรรธนผล

เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

พิชญ์ สัตยมานะ

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

กริช ขันธอุบล

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด