ผู้บริหาร

พลเรือตรี

ทวี ทองประยูร

เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

ธานินทร์ ทิพย์โส

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

ณัฐชัย วรรณบูรณ

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด