ประวัติกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

Release Date : 06-12-2016 00:00:00
ประวัติกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

การต่อเรือรบหลวงมกุฎราชกุมาร ณ ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.๒๕๑๒ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือไทย ในการก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าที่สุดของโลกปัจจุบัน นั่นคือ เทคโนโลยีของวิทยาการอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ การอาวุธของเรือรบสมัยก่อนสงครามโลก ครั้งที่ ๒ และระบบไฟฟ้าอาวุธของยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาสู่ระบบอาวุธและ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การอาวุธของเรือรบชั้นแนวหน้าของโลก กองทัพเรือจำเป็นต้องจัดงบประมาณเป็นพิเศษให้แก่การฝึก อบรมองค์บุคคลในต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือสามารถดำเนินการซ่อมบำรุง ร.ล.มกุฎราชกุมาร ให้มี ความพร้อมใช้ราชการได้โดยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือจึงมีแนวคิดที่จะสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นภายใน กองทัพเพียงพอที่จะ ทำการฝึกอบรมองค์บุคคล สำหรับเรือรบสมัยใหม่ได้เอง ในขั้นแรก กองทัพเรือได้อนุมัติเมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้จัดตั้ง หน่วยอบรมวิทยาการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยขึ้นตรง โรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กองโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ เพื่อให้สามารถเริ่มงานได้รวดเร็ว ต่อมาได้มีการพิจารณากันว่า จำเป็นจะต้องยกระดับการปฏิติงาน ให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ และการอาวุธทั้งปวงให้ทันกับความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความคล่องตัวในการบริหารงาน เพื่อให้ พร้อมรับการพัฒนากำลังรบของกองทัพเรือ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยอบรมนี้จึงได้ รับอนุมัติให้จัดส่วนราชการเป็น ศูนย์ฝึกอบรม อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นตรง กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ และเริ่มปฎิบัติงานได้เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๒ โดยใช้อาคาร เรือนขวาง ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นอาคารปฎิบัติงานชั่วคราว จนกระทั่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ ศูนย์ฝึกอบรม อิเล็กทรอนิกส์ กรมอู่ทหารเรือ จึงได้เข้าปฎิบัติงานในอาคารถาวร ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีพิธีเปิดอาคารใน ๑๕ เมษายน ๒๕๒๖ ต่อมากองทัพเรือ ได้เห็นความสำคัญของความก้าวหน้าทางสาขาวิทยาการอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ลงคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑/๒๕๓๓ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๓๓ เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (เพื่อพลาง)เป็นหน่วย ขึ้นตรง ทร. และกระทรวงกลาโหม ได้ออกคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๑๙๙/๓๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค.๓๓ เรื่อง แก้อัตรา กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๗๐๐ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมี กองวิชาการ กองห้องทดลอง กองเครื่องช่วยการศึกษา เป็นส่วนการศึกษาที่ขึ้นตรงกับ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ