ผู้บริหาร

พลเรือตรี

อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์

เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

กริช ขันธอุบล

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

นาวาเอก

ศักดิ์ชัย อนันตชัย

หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด